Het was de vrouw tijdens de mediation om echtscheiding regelen niet bekend dat de man geld had weggesluisd naar een andere bankrekening genaamd “Even X.”. De man had tijdens de procedure bij het Gerechtshof wisselende verklaringen over het geld.
Hof geeft in haar: uit houding en wisselende verklaringen man (geldleningen, schenkingen met uitsluitingsbriefjes en/of voorschot op erfenis (zie ro 5.17) volgt dat de man het bedrag van € 55.000,- opzettelijk voor de vrouw heeft verzwegen, dan wel verborgen heeft willen houden; daarom heeft hij het aandeel aan de vrouw verbeurd: de man wordt veroordeeld tot betaling aan de vrouw van een bedrag van € 55.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 6 november 2014 tot aan de dag der algehele voldoening. Daarnaast wordt de man veroordeeld in de proceskosten van de vrouw.
Meer weten over medition inzake echtscheiding?

Tijdens een zitting bij de rechtbank heeft de rechter bepaald dat er een bijzondere curator wordt benoemd om te onderzoeken of het belang van de minderjarige zich al dan niet tegen een zorgregeling met de vader verzet. De bijzonder curator heeft een rapport opgesteld. De bijzondere curator heeft in het rapport aangegeven dat zolang de minderjarige niet zelf aangeeft contact te willen met zijn vader het niet in het belang is dat er acties worden ondernomen om dit contact tot stand te brengen. De bijzondere curator adviseert dan ook om gaan toestemming te geven voor contact tussen vader en minderjarige op dit moment.

Op grond van artikel 1:377a, derde lid, onder d van het Burgerlijk Wetboek zal de vader het recht op omgang met het [minderjarige] worden ontzegd. De rechtbank merkt daarbij op dat een ontzegging van omgang tussen een ouder en een minderjarige in beginsel een in tijd beperkt karakter behoort hebben en dat het de taak is van beide ouders, waar mogelijk, de gronden voor een ontzegging van de omgang weg te nemen.

In het onderhavige geval echter acht de rechtbank (gelijk het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2013:9122) het – juist met het oog op de situatie waarin de ouders zich bevinden en de gebleken ernstige bezwaren tegen omgang van de zijde van de minderjarige geïndiceerd de ontzegging voor onbepaalde tijd uit te spreken.

Indien zich ontwikkelingen voordoen die ruimte creëren staat het de ouder die het aangaat vrij de rechter zo nodig opnieuw te benaderen.

Tegenwoordig is het gebruikelijk dat ouders en grootouders foto’s van hun kinderen op sociale media (Facebook, whats app, Instagram, e.d.) te zetten. Het is de vraag hoe ouders hier na het verbreken van hun relatie mee om moeten gaan.
Ouders en grootouders zetten vaak zonder daar al te veel over na te denken foto’s van hun minderjarige kinderen en soms ook van vriendjes en vriendinnetjes (verjaardag, vakantie, nieuwe schoolfoto’s, etc.) op sociale media. Dit lijkt misschien onschuldig maar kan tot grote problemen leiden als de relatie wordt verbroken. Na de echtscheiding of het verbreken van de relatie moet er namelijk een omgangsregeling worden vastgesteld en soms zelfs ook nog een gezagsvoorziening worden getroffen. Het posten van foto’s van de kinderen kan dan heel gevoelig komen te liggen en de vraag voor veel ouders is wat nu wel en niet mag.

Op 20 september 2018 is een uitspraak gepubliceerd van de Rechtbank Rotterdam over een huurzaak waarbij in de loop van de procedure huurachterstand gedeeltelijk is betaald. De verhuurder vordert in de procedure ontbinding van de huurovereenkomst wegens huurachterstand van drie maanden. Tijdens de ontbindingsperiode betaald de huurder een gedeelte van de huurachterstand.
De verhuurder en de huurder hebben een huurovereenkomst gesloten voor de huur van een woning. De huurder heeft een betalingsachterstand van ruim drie maanden en de verhuurder start een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst. Uit de door de verhuurder overlegde dagvaarding blijkt dat de huurder een betalingsachterstand heeft van € 1.833,94.
Tijdens de loop van de procedure heeft huurder een gedeelte van de huurachterstand ingelopen en is er nog een bedrag van € 1.185,55 aan huurachterstand. Dit is een huurachterstand van twee maanden.